Publikační činnost

Bez autorit to nepůjde!

[01-05-2014] V zemi, kde přes půl století vládla diktatura, ve státě, kde demokracie ještě nikdy nedospěla, ve společnosti, která se každé ráno probouzí s obavou, kde se tentokráte negativně projeví nekompetentnost našich politických představitelů, se může zdát být nepatřičné domáhat se autorit. Leč možná právě proto. Nedostávalo se nám jich v minulosti, nedostává se nám jich ani dnes. Tedy těch autorit, které by nebyly přes svoje zjevné a nezpochybnitelné kvality nějak deformovány vlastní hamižností, egoismem, zbabělostí, anebo jen nedostatkem kuráže. Minulost se změnit nedá. A ani současnost nezměníme, když budeme spoléhat nebo se vymlouvat na jiné, když nepůjdeme příkladem svým kolegům, svým dětem.

Prohlášení ČKA k povodňovým rizikům v ČR

[02-10-2013] ČKA dlouhodobě usiluje o to, aby veškeré zásahy a aktivity v území byly široce promyšlené, citlivé a prováděné s vysokou mírou zodpovědnosti jak ke kulturní, tak k přírodní hodnotě místa. Takový přístup je povinností autorizovaných architektů dle profesních předpisů, v etické rovině je společnou odpovědností všech, kdo se na jejich projektování a plánování podílejí. Vždy jde o zásah do již existující kulturní krajiny, na kterou se váže identita jejích obyvatel, do přírodního systému, který podléhá konkrétním a nezpochybnitelným zákonitostem a také do jemného přediva sociálních a ekonomických vazeb, které ovlivňují prosperitu města, regionu či státu.

Nepodceňujme omyly, kterých se dopouštíme při zavádění HDV

[01-09-2012] Pro hospodaření s dešťovou vodou jsou v současnosti v ČR vytvořeny základní zákonné předpoklady, na rozdíl od předpisů technických, které doposud chybí. Dá se tedy říci, že podmínky pro aplikace principů HDV v předepsaném rozsahu a kvalitě existují. Bohužel nejsou zdaleka využity, ba běžně dochází k jejich obcházení. Setrvačnost v návycích a nepochopení podstaty HDV všemi účastníky výstavby a tvůrci koncepcí odvodnění urbanizovaných území jsou často zdrojem špatných až nebezpečných řešení, s jejichž následky se noví majitelé nemovitostí i celá společnost budou dlouho a draze vypořádávat. Setrvávat v tomto stavu je zbytečné a hloupé. Analýzou těch nejvážnějších chyb chce autor pomoci tento stav změnit.

O hospodaření s dešťovou vodou a cestě k němu, na které stojíme my i naše zvyky

[01-12-2010] Článek přináší souhrn poznatků získaných při implementaci koncepce hospodaření s dešťovou vodou (HDV) v České republice. Jedná se o stručnou analýzu prostředí, do kterého jsou principy HDV zaváděny. Praktická aplikace principů HDV s sebou totiž přináší kromě zřejmých pozitiv i řadu změn a nových pravidel, které je nutné při návrhu odvodnění respektovat. Špatná interpretace HDV, zjednodušování principů HDV nebo kompromisní řešení HDV mohou způsobit systémová pochybení a vznik nekvalitních technických předpisů. V návaznosti příspěvek popisuje praxi běžnou v investiční výstavbě z pohledu vodního hospodáře a nástin možného řešení.

Studie odtokových poměrů na území Statutárního města Hradec Králové

[04-10-2010] Studie odtokových poměrů na území Statutárního města Hradce Králové a přilehlých spádových oblastí je vodohospodářský projekt, který bude dokončen v průběhu roku 2011. Zpracovávaná oblast zahrnuje nejen vlastní území města Hradec Králové, ale také povodí malých vodních toků a svodnic, které protékají městem. Záměrem projektu je stanovit koncepci řešení dešťových vod ve městě v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje. Jeden z hlavních cílů je vytvoření zásad a kritérií hospodaření s dešťovou vodou pro územně plánovací dokumentaci a jejich provázání na území plán města.

Analýza potenciálu hospodaření s dešťovou vodou v Hradci Králové

[16-03-2010] The paper aims to introduce the approach and methodology of Storm Water Management (SWM) applied in frame of the project Drainage Areas Study of City of Hradec Kralove. The project is the middle of its execution, but there are some results, which can be presented now. Paper is focused on criteria used for analyses of potential application of the SWM principles in existing drainage area. Based on these criteria a field survey was executed. Both examples of the field survey results as well as their application planned in next phase of the project are presented in the paper.

A no-drainer?

[01-03-2010] JV PROJEKT VH s.r.o's Jiri Vitek highlights the lack of Czech Republic PPPs in environmentally-friendly urban drainage. Stormwater management is a modern method of draining urban areas, which easily adapts to the current climate and the degree of urbanisation. The existing conventional drainage method of stormwater being discharged directly into the sewer system or water body no longer constitutes satisfactory practice and is at odds with sustainable development.

Na cestě za HDV III. - zásadní rozdíl mezi systémovou a účelovou aplikací principů HDV

[01-10-2009] This lecture is concerned with stormwater management (SWM) and constitutes a part of a lecture cycle called On the Road to Stormwater Management. The process of SWM introduction into society ought to be concluded with the institutionalization of SWM principles. As the Czech Republic is at the outset of this process, the author, with respect to his experience, seek to inform of the basic impediments which make the implementation of SWM principles difficult. This paper aims to describe two basic preconditions of SWM implementation – a) related legislation on state level and b) regulations in town planning schemes – both on examples from Germany and Czech Republic.

SWM implementation through PPP projects

[01-09-2009] The conversion of land to urban areas has - from the water management perspective - reached its limits. Conventional drainage systems are no longer able to deliver satisfactory outcomes and in view of sustainability principles prove to be inadequate. Due to the extensive surface sealing, municipalities struggle with insufficiency of their drainage systems, which results in frequent flooding and an ever-increasing pollution load of water bodies. Changing climate in the form of extreme torrential rains worsens the condition.

Na cestě za HDV II. - urbanistické a architektonické souvislosti

[05-05-2009] This lecture is concerned with stormwater management (SWM) and constitutes a part of a lecture cycle called On the Road to Stormwater Management. In order to address issues related to architecture and urban planning, a water manager (J. Vítek) joined forces with an acclaimed professor of architecture at Brno University of Technology (P. Pelčák). The process of SWM introduction into society ought to be concluded with the institutionalization of SWM principles. As the Czech Republic is at the outset of this process, the authors, with respect to their experience, seek to inform of the basic impediments which make the implementation of SWM principles difficult rather than to attempt to lay down rules, requirements and solutions.

Na cestě za HDV I. - o probíhající novelizaci vyhlášky 501/2006 Sb.

[10-03-2009] The open-ended course of lectures On the Road to Stormwater Management will reflect on the current situation, future potential and possibilities within SWM implementation in the Czech Republic. The purpose of this cycle is to inform economically and culturally developed countries of the current condition of SWM in the Czech Republic, and of the direction it takes. The first lecture deals with ordinance No. 501/2006 Sb. which is the only one in this country to prescribe SWM implementation in new developments. The reason for focusing on the ordinance in the first lecture is its unsatisfactory wording, and the upcoming amendment containing even more unsatisfactory modifications. The author has been asked to give a critical comment on the amendment, the comment now being presented in the lecture. It is the view of the author that the proposed modifications do not correspond to the current state of the art and do not follow the principles of sustainable development.

Cesta od likvidace k hospodaření se srážkovými vodami ve městech a obcích

[02-10-2008] A new conception of storm water management (SWM) is required by the Czech legislation. Principles of the new conception were elaborated in the project submitted by the Ministry of Agriculture to the Urban Drainage expert group of the Association of Waste Water Treatment Experts of the Czech Republic. This paper describes the present situation in SWM in the Czech Republic and foreign experience on the example of Gemany and Switzerland.

Hospodaření s dešťovou vodou v kanalizačním generelu města Hranic

[17-09-2008] The focus of the General Public Sewer System Plan in the City of Hranice is not the assessment of the conventional drainage, but the assessment of the future condition in accordance with the sustainable development principles. Following the given systemic rules, a background analysis has been worked out, the area potential has been determined, a mathematic model has been developed including continuous runoff simulation through the decentralized drainage system and new rules for this type of drainage have been integrated into the City‘s General Development Plan. What is the significance of such a general public plan for the city management? What is necessary to do in order to use it properly and effectively?

Odvodňování urbanizovaných území podle principů udržitelného rozvoje

[09-06-2008] V posledních letech se v hospodářsky vyspělých zemích světa mění pohled na odvodňování urbanizovaných území. Změnu v přístupu ke srážkové vodě vyvolalo několik skutečností, které není možné vyřešit způsoby, které se v odvodňování měst a obcí zatím praktikují. Nejúčinnější metoda, která naplňuje podstatu nového pojmu – hospodaření s dešťovou vodou (HDV) – je decentralizovaný systém odvodnění, jehož základním kritériem je princip udržitelného rozvoje. Zadržováním vody v urbanizovaných územích, na které srážka spadne, způsoby blízkými přírodě, je vyjádřena snaha vrátit resp. přiblížit koloběh vody jejím původním cestám.

Koncepce HDV v ČR - cílový stav a cesta k němu

[11-03-2008] Plán hlavních povodí České republiky ukládá zpracovat do konce roku 2008 Koncepci nakládání s dešťovými vodami v urbanizovaných územích. V souvislosti s tímto faktem Ministerstvo zemědělství vypsalo soutěž na zpracování Podkladu pro tuto koncepci, kterou vyhrála Asociace čistírenských expertů České republiky. Na zpracování Podkladu se podíleli členové Odborné skupiny Odvodňování urbanizovaných území při AČE ČR. V rámci Podkladu byly shrnuty důvody, proč se hospodařením s dešťovými vodami zabývat, současná situace v ČR, zkušenosti ze zahraničí a cílový stav v ČR, včetně cesty, jak ho dosáhnout. Tento článek navazuje na popis současné situace v ČR v předchozím příspěvku a prezentuje část Podkladu týkající se cílového stavu v ČR a kroků, které vedou k jeho dosažení.

1  2  Další  

JV PROJEKT VH s.r.o.

Kosmákova 1050/49, Brno 615 00
tel.: +420 545 423 387

Jednatel společnosti

Ing. Jiří Vítek
+420 545 423 381
+420 731 617 181

Asistentka

Kateřina Kováčová
+420 731 617 187

Vedoucí projektů

Vodovody a kanalizace
Miloslav Jílek
+420 545 423 383
+420 731 617 183
HDV, MZI
Ing. arch. Michaela Vacková, Ph.D.
+420 545 423 386
+420 731 617 186
Weblogo