Publikační činnost

Koncepce HDV v ČR - současný stav

[11-03-2008] Plán hlavních povodí České republiky ukládá zpracovat do konce roku 2008 Koncepci nakládání s dešťovými vodami v urbanizovaných územích. V souvislosti s tímto faktem Ministerstvo zemědělství vypsalo soutěž na zpracování Podkladu pro tuto koncepci, kterou vyhrála Asociace čistírenských expertů České republiky. Na zpracování Podkladu se podíleli členové Odborné skupiny Odvodňování urbanizovaných území při AČE ČR. V rámci Podkladu byly shrnuty důvody, proč se hospodařením s dešťovými vodami zabývat, současná situace v ČR, zkušenosti ze zahraničí a cílový stav v ČR, včetně cesty, jak ho dosáhnout. Tento článek prezentuje část Podkladu a klade si za cíl seznámit čtenáře se současným stavem nakládání s dešťovými vodami v ČR.

Podklad pro koncepci nakládání s dešťovými vodami v urbanizovaných územích

[01-12-2007] Tento Podklad pro koncepci nakládání s dešťovými vodami v urbanizovaných územích nejprve upzorňuje na změny v přirozeném koloběhu vody vlivem postupující urbanizace krajiny, které vedou k neudržitelnosti současného stavu, definuje způsob přírodě blízkého odvodnění a hospodaření se srážkovými vodami, srovnává tento způsob s konvenčním způsobem odvodnění a představuje nástroje, které jsou při HDV využitelné.

Zkušenosti se zaváděním hospodaření s dešťovými vodami v prostředí ČR

[08-03-2007] Požadavek s dešťovou vodou hospodařit se pomalu začíná objevovat v záměrech investorů, v podmínkách vodohospodářských orgánů nebo ostatních orgánů státní správy. Potřeba si s dešťovou vodou poradit jiným než konvenčním způsobem vychází z různých příčin a důvodů a způsoby, jak jsou tyto potřeby uspokojeny jsou často také velice rozmanité. Současné důvody, proč s dešťovou vodou hospodařit, většinou vychází z nekapacitních kanalizací a recipientů, ze snahy přenést finanční zátěž z majitelů stokových sítí na soukromé investory a někde i ze snahy zanést HDV do koncepce odvodnění daného území. Je zřejmé, že se jedná o důvody zcela oprávněné a správné.

O retardaci prospěšné a neprospěšné

[05-10-2006] Název příspěvku je v jádru provokativní. Retardací prospěšnou se rozumí zadržování vody v terénu. Retardací neprospěšnou jsou okolky, jimiž zavedení hospodaření s dešťovými vodami (HDV) u nás prochází. V našem prostředí bude proces složitější proto, že u nás neexistuje silná profesní organizace, která by tvořila směrnice, které by společnost respektovala. Výše uvedená problematika HDV je v článku diskutována na příkladě "Urbanistické studie - Maloměřice západ".

Zásadní změna v hodnocení dešťové vody v urbanizovaných územích

[09-11-2005] Podíváme-li se, jak se v současnosti řeší odvodňování urbanizovaných území v západní Evropě, je snadné si uvědomit, že nás čekají ve stokování - a nejenom ve stokování - velké změny. Protože se odvodnění zastavěných území mění systémově, bude to v celém stavebnictví znamenat změny opravdu koncepční. K tomu, abychom pronikli do tajů nového pohledu na dešťovou vodu, domysleli důsledky metod při jejím odvádění, a to vše aplikovali v našich obcích a městech, budeme potřebovat hodně píle a trpělivosti. Začít můžeme třeba tím, že přestaneme mluvit o „nakládání“ s dešťovou vodou a osvojíme si hospodaření s dešťovou vodou. Šíře a hloubka tématu je značná a dosáhnout smysluplného výsledku bude náročné a aby nás to neodradilo, pokusím se vysvětlit, čím je nový přístup k dešťové vodě zajímavý, jaký bude mít dlouhodobý přínos a jaké výhody hospodaření s dešťovou vodou přináší.

Předchozí   1  2 

JV PROJEKT VH s.r.o.

Kosmákova 1050/49, Brno 615 00
tel.: +420 545 423 387

Jednatel společnosti

Ing. Jiří Vítek
+420 545 423 381
+420 731 617 181

Asistentka

Kateřina Kováčová
+420 731 617 187

Vedoucí projektů

Vodovody a kanalizace
Miloslav Jílek
+420 545 423 383
+420 731 617 183
HDV, MZI
Ing. arch. Michaela Vacková, Ph.D.
+420 545 423 386
+420 731 617 186
Weblogo