Zobrazit všechny články

Publikace "Hospodaření s dešťovou vodou v ČR"

V rámci projektu "Počítáme s vodou" vznikla publikace jejímž spoluautorem je také Ing. Jiří Vítek

Publikace „Hospodaření s dešťovou vodou v ČR“ vznikla v rámci projektu „Počítáme s vodou“ financovaného z Programu švýcarsko-české spolupráce a za podpory Ministerstva životního prostředí České republiky. Jejími autory jsou Ing. Jiří Vítek (JV PROJEKT VH s.r.o.), doc. Ing. David Stránský, Ph.D. (ČVUT Praha), Dr. Ing. Ivana Kabelková (ČVUT Praha), Ing. Vojtěch Bareš, Ph.D. (ČVUT Praha) a Ing. Radim Vítek (JV PROJEKT VH s.r.o.).

Výtažek z předmluvy publikace:

Základním dokumentem, který stanovuje rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, je směrnice 2000/60/ES z 23. října 2000. Tento dokument představuje nejvýznamnější a prozatím nejucelenější právní úpravu pro oblast vodního hospodářství v zemích Evropské unie. V odstavci 11 úvodního textu směrnice je uvedeno:

„Politika pro životní prostředí má přispět k prosazování cílů zachování, ochrany a zvýšení kvality životního prostředí, při uváženém a rozumném využívání přírodních zdrojů a má být založena na principu předběžné opatrnosti, na principech přijímání preventivních opatření, nápravy škod na životním prostředí prvotně u zdroje a na principu, že znečišťovatel platí.“

Z této definice je zřejmé, že zavádění rámcové směrnice do života neznamená pouhou aplikaci nových technických norem, ale vyžaduje zásadní změnu přístupu ke správě vod a vodních zdrojů. Současná praxe „nakládání“ se srážkovými vodami v urbanizovaných územích v České republice těmto základním požadavkům odpovídá jen částečně. Dešťová voda je stále na mnoha místech vnímána jako problém, který je třeba z měst a obcí co nejrychleji odvést. Dnes běžně aplikovaná technická opatření pro odvádění srážkových vod pouze zmírňují nebo odsouvají negativní dopady namísto toho, aby řešila příčiny...

Citace zmíněné publikace:

VÍTEK, Jiří, David STRÁNSKÝ, Ivana KABELKOVÁ, Vojtěch BAREŠ a Radim VÍTEK. Hospodaření s dešťovou vodou v ČR. Praha: 01/71 ZO ČSOP Koniklec, 2015. ISBN 9788026078159.