Zobrazit všechny reference

Brno, Dohnalova – výstavba dešťové kanalizace

LOKALITA: ulice Dohnalova, Brno

OBJEDNATEL: Statutární město Brno  

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.        

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: JV Projekt VH s.r.o.

STUPEŇ PD: DUSP, DPS

TERMÍN PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY: 2020-2022

TERMÍN REALIZACE: předpoklad 2024

ODHAD INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ: 50 560 000,- Kč bez DPH

Navržená stavba řeší výstavbu dešťové kanalizace v ul. Dohnalově (úsek ul. Útěchovská – nemovitost Dohnalova č.o. 26) a v ul. Pod Kaplí (úsek nemovitost Pod Kaplí č.o. 6 – ul. Soběslavova).  Součástí stavby je i výstavba splaškové kanalizace vč. čerpací stanice a výtlaku v ul. Pod Kaplí (úsek nemovitost Pod Kaplí č.o. 40 – ul. Soběslavova).

Po dokončení dešťové kanalizace dojde k obnově komunikace vč. odvodnění.

S ohledem na hospodaření s dešťovou vodou je v místech, kde to umožňuje výškové uspořádání uličního profilu, dešťová voda z povrchu komunikací svedena na souběžné parkovací plochy, které jsou navrženy, aby přispěly k zadržení většího množství dešťové vody. Zvýší tak povrchový odpar v ulicích. Při větších srážkách bude voda svedena do uličních vpustí v rámci odstavných ploch.

Služby u této reference

Návrhy odkanalizování a odvodňování měst a obcí

Věnujeme se návrhům staveb pro odkanalizování a odvodnění nově urbanizovaných území nebo přestaveb včetně tzv. brownfields.
Více informací ...