Zobrazit všechny reference

Oprava cestní sítě v parku Thomayerovy sady, Praha 8 – Libeň

LOKALITA: Thomayerovy sady, Praha 8

OBJEDNATEL: Městská část Praha 8      

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Ing. Martina Forejtová, Land05 - Ateliér zahradní a krajinářské architektury

STUPEŇ PD: S, DUR, DSP, DPS

TERMÍN PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY: 2014–2016         

TERMÍN REALIZACE: 2017

ODHAD INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ: 5 090 000,- Kč bez DPH (námi zpracovaný stavební objekt)

Základním smyslem stavby je oprava stávající cestní sítě v parku Thomayerovy sady v Praze 8. Projektová dokumentace se zabývá návrhem odvodnění opravených zpevněných ploch za účelem jejich ochrany před předčasnou erozí, která může být způsobena působením povrchové vody.

Cílem úprav bylo kromě zajištění bezpečné schůdnosti a dlouhodobé udržitelnosti všech úseků parku také zvýšení jeho atraktivity díky oživení vyhlídek a odpočívadel, a také zvýšení informovanosti návštěvníků o parku samotném.

Z pohledu odvodnění bylo naší snahou odvedení dešťových vod realizovat v prvé řadě jako přírodě blízké, tj. v co nejvyšší míře podpořit vsakování přes vegetační vrstvu a výpar(evapotranspiraci) vody zpět do ovzduší, odvodnění realizovat jako povrchové a zároveň respektovat charakter místa.

K odvedení povrchových vod z cestní sítě a ostatních zpevněných ploch parku, jako jsou plochy vyhlídek a odpočívadel byly navrženy mělké zatravněné průlehy, kamenné kaskády a štěrkové rýhy.

Služby u této reference

Hospodaření s dešťovou vodou a modrozelená infrastruktura

Již od roku 2004 se zabýváme návrhem přírodě blízkého způsobu odvodnění městského prostředí prostřednictvím modrozelené infrastruktury.
Více informací ...