Zobrazit všechny reference

Studie adaptačních opatření na využití srážkových vod

LOKALITA: městská část Brno – Bohunice, Komín, Sever, Nový Lískovec, Kohoutovice, Černovice, Židenice

OBJEDNATEL: Statutární město Brno  

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Kancelář architekta města Brna

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: JV Projekt VH s.r.o.

STUPEŇ PD: Studie

TERMÍN PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY: 2021-2022

Studie se zabývá problematikou adaptace města Brna na změnu klimatu a jejím cílem je prověření možnosti zavedení hospodaření se srážkovými vodami v sedmi městských částech. Studie je řešena ve dvou úrovních a to na úrovni města a na úrovni jednotlivých městských částech.

Na úrovni města jsou adaptační opatření popsána v obecné rovině a v kontextu širších, celoměstských souvislostí. Město Brno nemá žádný koncepční dokument, který by se adaptací na změnu klimatu zabýval systematicky. Strategie adaptace na změnu klimatu se řešením problému nezabývá, nýbrž ho popisuje. Bylo proto nutné pro účinnější využitelnost tohoto dokumentu uvést základní názvosloví, principy, zásady a nástroje, kterými se město v této fázi může prostřednictvím vybraných ekosystémových služeb adaptovat. Kromě tohoto úvodu do praktické problematiky MZI jsou v této části Studie uvedeny závěry, ke kterým jsme při vyhodnocování stávající zástavby a návrhu opatření v jednotlivých MČ dospěli. Protože jsou některé poznatky velmi zajímavé, učinili jsme z nich poučení, které nám mohou při aplikaci MZI ušetřit čas a finanční prostředky.

Na úrovni městských částí jsou adaptační opatření popsány postupy, které povedou k přestavbě stávající zástavby za účelem lepšího využívání srážkové vody a k jejímu bezpečnějšímu odvedení. Začíná to správným vyhodnocením omezené funkce stávajícího odvodnění, přírodních podmínek a skrytého potenciálu učinit změnu. Aplikace adaptačních opatření je řešena na dvou typech nemovitostí – areály škol a veřejná prostranství.

Návrhy konkrétních opatření HDV/MZI k adaptaci na změnu klimatu jsou řešeny na vybraných lokalitách sedmi městských částí na úrovni studie a bez informací o hydrogeologických podmínkách a bez podrobnějších informací o stavu a poloze stávajících inženýrských sítích.

Služby u této reference

Hospodaření s dešťovou vodou a modrozelená infrastruktura

Již od roku 2004 se zabýváme návrhem přírodě blízkého způsobu odvodnění městského prostředí prostřednictvím modrozelené infrastruktury.
Více informací ...

Návrhy odkanalizování a odvodňování měst a obcí

Věnujeme se návrhům staveb pro odkanalizování a odvodnění nově urbanizovaných území nebo přestaveb včetně tzv. brownfields.
Více informací ...