OPŽP 2014-2020

Operační program Životní prostředí (OPŽP) má v letech 2014–2020 připraveny prostředky ve výši více než 768 milionů eur pro projekty na snížení znečištění povrchových a podzemních vod, na zlepšení jakosti a dodávek pitné vody pro obyvatelstvo, na zajištění povodňové ochrany a snížení rizika povodní. Konkrétně se jedná např. o projekty na výstavbu či rekonstrukci čistíren a úpraven vod, kanalizací, vsakovacích a retenčních zařízení.

Pro prioritní osu 1 jsou stanoveny tyto cíle:

1.1 Snížit množství vypouštšného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod
1.2 Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství
1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu
1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření

 

Aktivita 1.3.2 Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků

Mezi podporované typy projektů patří například:

  • plošná povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (průleh, nádrž),
  • podzemní vsakovací a retenční prostory vyplněné štěrkem nebo prefabrikáty,
  • vsakovací šachty,
  • podzemní retenční nádrže s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace.

Více infromací o podporovaných projektech v souvislosti s hospodařením se srážkovými vodami je možné najít na stránkách OPŽP.

Zpět

JV PROJEKT VH s.r.o.

Kosmákova 1050/49, Brno 615 00
tel.: +420 545 423 387

Jednatel společnosti

Ing. Jiří Vítek
+420 545 423 381
+420 731 617 181

Asistentka

Kateřina Kováčová
+420 731 617 187

Vedoucí projektů

Vodovody a kanalizace
Miloslav Jílek
+420 545 423 383
+420 731 617 183
HDV, MZI
Ing. arch. Michaela Vacková, Ph.D.
+420 545 423 386
+420 731 617 186
Weblogo